Petardy

Petardy Mega Black Devil

Petardy Mega Black Devil

Za touto petardou stojí bulharská společnost Enigma Fireworks, která na balkánském trhu působí již od roku 1993 a má mnohaleté zkušenosti v oblasti výroby zábavní pyrotechniky a ohňostrojů.

Petardy Mega Black Devil jsou starou školou kdy ucpávky tvořila sádra a pyrotechnickou složí se nešetřilo. V každém kousku petard Mega Black Devil najdete 4 g slože, která zaručí pořádnou ránu v tomto volně prodejném produktu.

Hladina akustického tlaku je příliš vysoká. V důsledku toho může dojít k poškození sluchu.

Tato pyrotechnika se řadí do kategorie F3, mohou ji tedy nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 21 let.

MEGA Black Devil

Bezpečný způsob odpálení petardy MEGA Black Devil

Položte jednotlivě na zem a zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 15 m.

Nikdy nezapalujte v ruce!

Technické parametry petardy MEGA Black Devil

Dumbum 50

Hmotnost výrobku 16 g
Hmotnost slože 4 g
Hmotnost balení [20ks] 345 g
Rozměr výrobku  ∅ 16 x 74 mm
Kód výrobku EK23-20
Výrobce Enigma Fireworks [BG]
Kategorie (třída) F3
Reg. číslo 1395-F3-170/2012
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 120,0 dB (A) @ 15 m
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 30 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.