Petardy

Španělské petardy SUSTOS

Petardy SUSTOS

Klasické španělské petardy ve tvaru bombonu to jsou zábleskové petardy SUSTOS od španělské společnosti El Gato – Pirotecnia. Petarda má již na první pohled kvalitní zpracování a je opatřena dostatečně dlouhou zelenou zápalnicí o průměru 3 mm.

Hladina akustického tlaku je příliš vysoká. V důsledku toho může dojít k poškození sluchu.

Tato pyrotechnika se řadí do kategorie F3, mohou ji tedy nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 21 let.

petarda Sustos

Bezpečný způsob odpálení petardy Sustos

Položte jednotlivě na zem a zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 15 m.

Nikdy nezapalujte v ruce!

Technické parametry zábleskové petardy Sustos

Dumbum 50

Hmotnost výrobku 8 g
Hmotnost slože 1,5 g
Hmotnost balení [6ks] 78 g
Rozměr výrobku  ∅ 23 x 60 mm
Kód výrobku 1400011-A
Výrobce EL GATO [ES]
Kategorie (třída) F3
Reg. číslo 1163-F3-1909
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 120,0 dB (A) @ 15 m
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 30 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.