Pochodně

Zelená signální pochodeň

Zelená signální pochodeň

Po uvedení do činnosti hoří po dobu 60 sekund intenzivním zeleným plamenem o síle 15 000 kandela.

Certifikát CE a SOLAS (Mezinárodní úmluva o bezpečnosti života na moři)

Pochodeň je zařazena do kategorie P1, znamená to, že ji mohou nakupovat a odpalovat osoby starší 18 let.

Zelená signální pochodeň

 

 

Bezpečný způsob iniciace signální pochodně

Pochodeň uchopíte do jedné ruky a ohněte kovovou rukojeť. Odšroubujete ochrannou krytku pod krytkou je smotaný provázek zakončený kuličkou. Trhnutím vytrhnete pojistku. Do dvou vteřin dojde k zažehnutí pochodně. Nedotýkejte se kovové část těla pochodně!

Technické parametry pochodně

Zelená signální pochodeň

Hmotnost výrobku 310 g
Hmotnost slože 110 g
Svítivost 15 000 cd
Rozměr výrobku  ∅ 36 x 195 (390) mm
Kód výrobku 064
Výrobce Mugnaioni [IT]
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 1008-P1-69258071
BAM kód nepřidělen
Typ výrobku Signální pochodeň

 

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte pochodeň do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.