Petardy

Petarda Little Cobra 2

Petarda Little Cobra 2

Má sice slovo malá v názvu, přesvědčí vás však o tom, že i na první pohled nenápadná růžová petarda dokáže velké věci. Petarda, která je téměř věrnou podobou známé petardy MEGATRESK, přináší patentovaný systém zapalování, čímž se stává bezpečnější než většina ostatních petard. A co pyrotechnika, inspirovaná jedovatým plazem, slibuje?

Explozi se zábleskem o síle 120 dB.

Kvalitní petarda je vyrobena strojně a pyšní se tlumičem s plastovou ucpávkou, je pyšnou členkou rodiny pyrotechniky známé italské společnosti Di Blasio Elio. Pyrotechnika se řadí do kategorie F2, což znamená, že ji mohou kupovat a odpalovat pouze osoby starší 18 let.

Petarda Little Cobra 2

 Bezpečný způsob odpálení petardy Little Cobra 2

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 8 m od výrobku. V případě selhání funkce se výrobek nikdy nepokoušejte opětovně zapalovat.

Technické parametry petardy

Petarda Little Cobra 2

Hmotnost výrobku 6 g
Hmotnost slože 0,3 g
Hmotnost balení[30ks] 190 g
Rozměr výrobku  ∅ 13 x 72 mm
Kód výrobku CE 030 Z
Výrobce Di Blasio Elio [IT]
Kategorie (třída) F2
Reg. číslo 0163-F2-3380
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky do 120 dB
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.