Petardy

Petardy Dumbum F3

Petardy Dumbum F3

Menší kvalitně zpracovaná petarda s plastovou ucpávkou je vyrobena v Evropě. Za touto petardou stojí český prodejce zábavní pyrotechniky Klásek trading a díky za ni.

Série Dumbum je prostě super.

Síla výbuchu je 120 dB z 15 m což je maximální dovolená hranice pro tuto kategorii.

Tato pyrotechnika se řadí do kategorie F3, mohou ji tedy nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 21 let.

Petardy Dumbum F3

Bezpečný způsob odpálení petardy Dumbum F3

Petardu položte jednotlivě na zem a zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 15 m.

Nikdy nezapalujte v ruce!

Technické parametry zábleskové petardy

Dumbum 50

Hmotnost výrobku 4 g
Hmotnost slože 0,65 g
Hmotnost balení [20ks] 100 g
Rozměr výrobku  ∅ 13 x 48 mm
Kód výrobku P066D20
Výrobce Klásek Trading
Kategorie (třída) F3
Reg. číslo 0163-F3-0263
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 120,0 dB (A) @ 15 m
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 30 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.