Petardy

Petardy Megattron

Petardy Megattron

Velká petarda od slovenské společnosti Privatex-Pyro, která musela být stažená z trhu protože výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnice a příslušné evropské normy EN 15947.

Hladina akustického tlaku je příliš vysoká. V důsledku toho může dojít k poškození sluchu.

Síla výbuchu je vyšší než 120 dB z 15 m což je maximální dovolená hranice pro tuto kategorii. Proto byla tato petarda zakázaná a výrobci bylo nařízeno stáhnout výrobek z trhu.

Výrobce provedl úpravy a vydal novou inovovanou petardu, kterou můžete zakoupit v našem internetovém obchodu.

Tato pyrotechnika se řadí do kategorie F3, mohou ji tedy nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 21 let.

Petardy Megattron

Bezpečný způsob odpálení petardy Megattron

Petardu pořádně protřepejte. Položte jednotlivě na zem a zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 15 m.

Nikdy nezapalujte v ruce!

Technické parametry zábleskové petardy

Dumbum 50

Hmotnost výrobku 32 g
Hmotnost slože 5 g
Hmotnost balení [4ks] 150 g
Rozměr výrobku  ∅ 30 x 118 mm
Kód výrobku 203
Výrobce Privatex-Pyro [SK]
Kategorie (třída) F3
Reg. číslo 1395-F3-0158/2012
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 120,0 dB (A) @ 15 m
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 30 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.