Petardy

Petarda Wild Bulldog

Petarda Wild Bulldog

Před rozzuřeným buldokem byste nejspíše utíkali, podívané, kterou nabízí petarda Wild Bulldog však rozhodně nebudete chtít utéct, naopak, půjdete jí vstříc. Menší červená petarda se zelenou zápalnicí, kterou má na svém kontě značka Triplex, se může pochlubit obsahem pyro složek 0,15 gramů.

Tato pyrotechnika se řadí do kategorie F2 a mohou ji nakupovat a odpalovat osoby starší 18 let.

Petarda Wild Bulldog

 

Bezpečný způsob odpálení petardy

Petardu položte na zem mimo snadno zápalné látky a zapalte zápalnici na jejím konci. Pak se vzdalte do bezpečné vzdálenosti 8 m. Zpoždění efektu je 8-13 sekund.

Petarda není určena do interiéru!

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy

Hmotnost výrobku 4 g
Hmotnost slože 0,15 g
Hmotnost balení [20ks] 110 g
Rozměr výrobku  ∅ 13 x 72 mm
Kód výrobku TXP845
Výrobce Triplex (PL)
Kategorie (třída) F2
Reg. číslo 0163-F2-0087
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 120 dB (A) @ 8 m
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.