Petardy

Petarda Pirát s knotem

Petarda Pirát s knotem

Jak poznáte, že jste byli napadeni pirátskou lodí? Prozradí to výstřel, který nelze přeslechnout. Výstřel, za který by se ani piráti nestyděli, má na svědomí také petarda Pirát s knotem s obsahem pyro složek 0,2 gramů. Petarda se iniciuje zapálením knotu, zhruba po 4 až 6 vteřinách se ozve exploze o síle 89 decibelů doprovázená zábleskem.

A kdo že je tvůrcem této „pirátské“ pyrotechniky? Největší česká pyrotechnická firma Klásek Trading, jejíž jméno je skloňované po celé Evropě. Petarda spadá do kategorie F2 a mohou ji nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 18 let.

Petarda Pirát s knotem

Bezpečný způsob odpálení petardy Pirát s knotem

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 8m od výrobku.

Technické parametry petardy

Petarda Black Cobra

Hmotnost výrobku 4 g
Hmotnost slože 0,2 g
Hmotnost balení [100ks] 350 g
Rozměr výrobku  ∅ 7 x 66 mm
Kód výrobku K0203K
Výrobce Klásek Trading [CZ]
Kategorie (třída) F2
Reg. číslo 1395-F2-0096/2016
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky do 120 dB (A) @ 8 m
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.