Petardy

Petardy Blitzschläge

Petardy Blitzschläge

I malé petardy dokážou velké věci. O tom vás ostatně snadno přesvědčí petarda Blitzschläge, která slibuje bouřlivou podívanou. Ne nadarmo totiž její název v překladu znamená „blesky“. Petarda, kterou vypustila do světa polská společnost Dextrin, obsahuje 3 gramy pyro složek. A slibovaný efekt?

Petarda před explozí zapíská a bleskne.

Tato pyrotechnika se řadí do kategorie P1, smí ji tedy nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 18 let.

Petardy Blitzschläge

Bezpečný způsob odpálení petardy Blitzschläge

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petardu položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 25 m od výrobku. V případě selhání funkce se výrobek nikdy nepokoušejte opětovně zapalovat.

Technické parametry petardy

Hmotnost výrobku 12 g
Hmotnost slože 3 g
Hmotnost balení [10ks] 135 g
Rozměr výrobku  ∅ 17 x 60 mm
Kód výrobku FD1
Výrobce Dextrin [PL]
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 1395-P1-0345/2017
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 123,0 dB (A) @ 25 m
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.