Petardy

Petardy Mad BullDog 5G

Petardy Mad BullDog 5G

Pyrotechnika, která dokáže způsobit větší rozruch než rozzuřený bulldog? Polská společnost Triplex, která na trhu s pyrotechnikou působí již více než 30 let, svět BOMBAstické zábavy obohatila o profesionální zábleskové petardy Mad BullDog 5G. Diváky čeká kouřová podívaná doprovázená hlasitým zvukem.

Petardy obsahují 5 gramů pyro složek a řadí se do kategorie F4, což znamená, že tuto pyrotechniku mohou nakupovat a odpalovat pouze držitelé průkazu odpalovač ohňostrojů.

Petardy Mad BullDog 5G

Bezpečný způsob odpálení petardy

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 15m od výrobku.

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry výbušky

Petardy Mad BUllDog

Hmotnost výrobku 12 g
Hmotnost slože 5 g
Rozměr výrobku  ∅ 27 x 80 mm
Kód výrobku XP4001
Výrobce Triplex [PL]
Kategorie (třída) F4
Reg. číslo 1063-F4-3262
BAM kód nepřidělen
Intenzita hluku B: 120 dB (A) @ 70 m
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.