Petardy

Záblesková petarda Dum Bum 30

Petarda Dum Bum 30

Ne nadarmo se záblesková petarda Dumbum 30 české společnosti Klásek Trading hrdě řadí k nesilnějším petardám v České republice. Její exploze má totiž opravdovou sílu! Po třech až šesti vteřinách od zapálení se ozve velice silná exploze, která rozhodně nelze přeslechnout, doprovázená světelným a kouřovým efektem.

Jaké je tajemství síly této petardy?

Vysoký obsah pyro složek, který dosahuje 30 gramů. Petarda Dumbum 30 je zařazena do kategorie F4 a mohou ji nakupovat a odpalovat pouze držitelé průkazu odpalovač ohňostrojů. Před použitím je vhodné petardu důkladně protřepat.

Bezpečný způsob odpálení zábleskové petardy

Petardu položte jednotlivě na zem a zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 50m.

Nikdy nezapalujte v ruce!

Technické parametry zábleskové petardy

Petarda Dum Bum 30

Hmotnost výrobku 65 g
Hmotnost slože 30 g
Rozměr výrobku  ∅ 30 x 123 mm
Kód výrobku P30D
Výrobce Klásek Trading
Kategorie (třída) F4
Reg. číslo 0163-F4-3262
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 120,0 dB (A) @ 50 m
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 30 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.