Petardy

Petarda Viper 12

Viper 12

Jste připraveni na to, že extrémní výbuch, jehož zvuk dosahuje až 180 dB, uslyší všichni široko daleko? Petarda Viper 12, která imituje dělostřeleckou palbu, se řadí k extrémně silným profesionálním petardám. Kromě silného výbuchu na diváky také na začátku čeká efektní zelené světlo.

Petarda Viper 12, s obsahem pyro složek 57 gramů, se iniciuje zapálením zelené zápalnice a řadí se do kategorie F4, což znamená, že takto označenou pyrotechniku mohou kupovat a odpalovat pouze držitelé průkazu odpalovač ohňostrojů.

Petarda se iniciuje zapálení zelené zápalnice.

Bezpečný způsob odpálení

Petardu připevníme lepící páskou na dřevěný kolík, který zabodneme do země tak, aby dělová rána byla minimálně 20 cm nad zemí. Tím zajistíme, že při odpálení nedojde k vymrštění kamenů, které mohou být v blízkosti výrobku. Zápalnici zapálíme zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdálíme minimálně 15 m od výrobku. Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy Viper 12

Hmotnost výrobku
Hmotnost slože  57 g
Rozměr výrobku
Kód výrobku
Výrobce Klásek
Kategorie (třída) F4
Reg. číslo

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte raketu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.