Petardy

Petardy EXPLODER 4

Petarda TP4 EXPLODER 4

Petarda TP4 EXPLODER 4 od polské společnosti Tropic.

Je náhoda, že je český překlad názvu petardy Exploder 4 rozbuška? Ani v nejmenším! S touto pyrotechnikou vás totiž čeká představení, které slibuje bombastickou show. Petarda, kterou uvedla na trh polská společnost Tropic, je synonymem velmi silné exploze, za což může poděkovat vysokému obsahu pyro složek, který se rovná 4,5 gramům.

Tato pyrotechnika se řadí do kategorie P1. Co to znamená? Že ji mohou nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 18 let.

Petarda TP4 EXPLODER 4

Bezpečný způsob odpálení petardy

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 15m od výrobku. Pyrotechnický předmět používejte v souladu s instrukcemi na etiketě obalu (návod k použití). Jakákoliv jiná manipulace je zakázána.

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy

Petardy EXPLODER 5

Hmotnost výrobku 16 g
Hmotnost balení (12ks) 418 g
Hmotnost slože 4,5 g
Rozměr výrobku  ∅ 25 x 73 mm
Kód výrobku TP4
Výrobce Tropic [PL]
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 1395-P1-0039/2018
BAM kód nepřidělen
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.