Petardy

Petardy EXPLODER 5

Petardy EXPLODER 5

Petarda TP5 EXPLODER 5 od polské společnosti Tropic.

Petarda se iniciuje zapálením zápalné šňůry. Petarda EXPLODER 5 obsahuje 4,5 gramů pyro slože a je zařazena do kategorie P1 což znamená, že tuto pyrotechniku smí nakupovat a odpalovat osoba starší 18 let. Tato petarda je náhradou za starou známou petardu Matabrujas.

Petardy EXPLODER 5

Bezpečný způsob odpálení petardy

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 15m od výrobku.

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy

Petardy EXPLODER 5

Hmotnost výrobku 32 g
Hmotnost balení (5ks) 165 g
Hmotnost slože 4,5 g
Rozměr výrobku  ∅ 20 x 98 mm
Kód výrobku TP5
Výrobce Tropic
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 1395-P1-0040/2018
BAM kód nepřidělen
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.