Petardy

Petarda Signalos 2.0

Petarda Signalos 2.0

Petarda s relativně nízkým obsahem pyro složek zato však s obrovským efektem. I tak by se dala popsat petarda Signalos 2.0, kterou jako novinku roku 2017 představila polská společnost Dextrin. Co dokáže obsah pyro složek 2 g? Překvapit zvukovým efektem o síle více než 120 decibelů.

Petarda před explozí vydává krátký světelný efekt červené barvy, který ještě umocní podívanou. Petarda Signalos 2.0, signalizující úspěšnost každé akce, se řadí do kategorie P1. Tuto pyrotechniku tedy může nakupovat a odpalovat pouze osoba starší 18 let.

Bezpečný způsob odpálení petardy

Petardu položte na zem mimo snadno zápalné látky a zapalte zápalnici na jejím konci. Pak se vzdalte do bezpečné vzdálenosti 25 m. Zpoždění efektu je 8-13 sekund.

Petarda není určena do interiéru!

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy

Hmotnost výrobku  39 g
Hmotnost slože  2 g
Rozměr výrobku  ∅ 26 x 70 mm
Kód výrobku X1X
Výrobce Dextrin (PL)
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 1395-P1-0475/2016
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 125 dB (A) @ 25 m
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.